نقشه استراتژي‌ شركت مدیریتی کوشا

شرکت مدیریتی کوشا در راستای جاری سازی استراتژی ها،تحقق اهداف و اجرای اقدامات خود از مدل کارت امتیازی متوازن که یکی از ابزارهای نوین ،کاربردی و قدرتمند مدیریتی می باشد استفاده نموده است. کارت امتیازی متوازن در راستای جاری سازی، اندازه گیری کارایی و اثربخشی استراتژی ها در تمام سطوح سازمان و کارکنان بکار گرفته می شود.