درباره شرکت

خدمات مدیریت ویژه با کارشناسان و مدیران متخصص تضمین  کننده پایداری و بهبود کسب و کار شما.

شرکت مدیریتی کوشا با محوریت دانش،علم و تجربه و با رویکردهای خلاقیت، نوآوری، قانون مداری، ارزش آفرینی پایدار، تفکر سیستمی و استراتژیک ،هدایت ، همراهی و خلق شایستگی ، خدمات مدیریتی خود را در حوره های مدیریت پروژه ، صنعت ساخت و ساز ، مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت، تحقیقات بازار و مطالعات طرح ها ، مشاوره و مدیریت عالی کسب و کار ارائه می نمائد.

بر اساس توانمندی ها و تجربیات رهبران و مدیران ارشد شرکت، ساختار اجرایی شرکت در زمینه های مدیریت ساخت ، مدیریت سرمایه گذاری ، مدیریت و تعالی کسب وکار ایجاد شده است.

شرکت مدیریتی کوشا

خلق ارزش، کیفیت پایدار، تعالی و  رضایتمندی ذینفعان

رویکرد اصلی شرکت مدیریتی کوشا خلق ارزش ها و مزیت های پایدار،کیفیت مطلوب،تعالی و رضایتمندی ذینفعان می باشد.چشم انداز و ماموریت هر سازمان با استفاده از سرمایه های انسانی، سازمانی و اطلاعاتی در فرآیندهای داخلی محقق خواهد شد.

شناسایی نیازها و انتظارات ذینفعان می تواند بهترین ارزش ها را برای آنها خلق نماید. 

رشد و تعالی نیازمند ابزارها و تکنیک های مدیریتی نوین است. این فرصت برای شما در شرکت مدیریت کوشا ایجاد شده است.

رویکرد شرکت

ماموریت

ارائه خدمات مدیریتی ویژه در ارتباط با صنعت ساخت و ساز، مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت ، تحقیقات و مطالعات طرح ها، مشاوره و توانمندسازی مدیران، مدیریت عالی کسب و کار به منظور پیشرفت ،توسعه ، گسترش و تعالی فرهنگ مدیریت در سازمان ها،شرکت ها و کسب و کارها.

چشم انداز

چشم انداز :مرجع توانمند برای بهبود،توسعه و تعالی مدیریت با حضور مستمر در بین شرکت های برتر داخلی و بین المللی.

ارزش ها