درباره شرکت

خدمات مدیریت ویژه با کارشناسان و مدیران متخصص تضمین  کننده پایداری و بهبود کسب و کار شما.

شرکت مدیریتی کوشا با محوریت دانش،علم و تجربه و با رویکردهای خلاقیت، نوآوری، قانون مداری، ارزش آفرینی پایدار، تفکر سیستمی و استراتژیک ،هدایت ، همراهی و خلق شایستگی ، خدمات مدیریتی خود را در حوزه های صنعت ساخت و ساز،بازرگانی،سرمایه گذاری، تحقیقات بازار و مطالعات طرح ها، مشاوره ، مدیریت و تعالی کسب وکار ارائه می نماید. خدمات ویژه ما ضمانت موفقیت، بهبود ، پیشرفت و تعالی کسب و کارها خواهد بود.

بر اساس توانمندی ها و تجربیات رهبران و مدیران ارشد شرکت، ساختار اجرایی شرکت در زمینه های مدیریت ساخت ، مدیریت بازرگانی، مدیریت سرمایه گذاری ، مدیریت و تعالی کسب وکار ایجاد شده است.

شرکت مدیریتی کوشا

خلق ارزش، کیفیت پایدار، تعالی و  رضایتمندی ذینفعان

رویکرد اصلی شرکت مدیریتی کوشا خلق ارزش ها و مزیت های پایدار،کیفیت مطلوب،تعالی و رضایتمندی ذینفعان می باشد.چشم انداز و ماموریت هر سازمان با استفاده از سرمایه های انسانی، سازمانی و اطلاعاتی در فرآیندهای داخلی محقق خواهد شد.

شناسایی نیازها و انتظارات ذینفعان می تواند بهترین ارزش ها را برای آنها خلق نماید. 

رشد و تعالی نیازمند ابزارها و تکنیک های مدیریتی نوین است. این فرصت برای شما در شرکت مدیریت کوشا ایجاد شده است.

رویکرد شرکت

ماموریت

متعهد به ارائه خدمات مدیریتی ویژه به منظور پیشرفت و تعالی کسب و کارها در ارتباط با صنعت ساخت و ساز،بازرگانی،سرمایه گذاری، تحقیقات و مطالعات طرح ها، مشاوره و آموزش مدیریت.

چشم انداز

مرجع توانمند ارائه خدمات مدیریتی ویژه ساخت و ساز،سرمایه گذاری،مشاوره و آموزش تخصصی مدیریت به کسب و کارها با حضور مستمردر بین شرکت های برتر.

ارزش ها