مدیریت پروژه

مدیریت پروژه هدایت تیم های پروژه برای رسیدن به اهداف و برآورده کردن معیارهای موفقیت در یک زمان مشخص است. چالش اولیه مدیریت پروژه دستیابی به تمام اهداف پروژه در محدودیت های داده شده است.

کارشناسان تیم مدیریت پروژه کوشا با کاربرد دانش، مهارت، ابزار، تکنیک و استانداردهای مدیریت پروژه (PMBOK ,PRINCE2)، پاسخگو به الزامات قانونی و استانداردی پروژه های شرکت می باشند.

شرکت مدیریتی کوشا خدمات زیر را در ارتباط با مدیریت پروژه ارائه می دهد:

 • ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • تدوین متدولوژی و فرآیندهای مدیریت پروژه براساس استانداردها
 • استقرار و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در سازمان ها
 • ارزیابی سطح بلوغ مدیریت پروژه سازمان ها
 • مدیریت داده و خدمات داشبورد
 • مدیریت ریسک و تدوین HSE PLAN
 • آنالیز تاخیرات و مدیریت ادعا
 • مدیریت مهندسی و مهندسی خرید
 • ارائه خدمات آموزش کاربردی مدیریت و کنترل پروژه
 • برگزاری کارگاه های مدیریت پروژه درون سازمانی
 • آموزش و تربیت کارشناسان مدیریت و کنترل پروژه
 • استقرار مدیریت هزینه های مالی پروژه