مسئولیت‌های اجتماعی

شرکت کوشا در راستای ماموریت، چشم انداز و ارزش های شرکت متعهد به ارائه خدمات مدیریتی ارزشمند به جامعه است. این خدمات به عنوان پیشنهاد ارزش ارائه می شود. پیشنهاد ارزش شرکت برای متمایز شدن از رقبا در جذب و نگهداری مشتریان هدف، ذینفعان و تعمیق روابط با آنها می باشد. 

این ترکیب منحصر به فردی از ویژگی های محصولات و خدمات، روابط با مشتریان و ذینفعان و تصویر بیرونی است که شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی خود در اختیار جامعه قرار می دهد.