رضا مزروعی

مدیرعامل
و عضو هئیت مدیره

رضا مزروعی مدیرعامل شرکت مدیریتی کوشا دانش آموخته دکتری مدیریت کسب و کار (DBA) در حوزه استراتژی است. مدیر عامل مسئول اجرای فعالیت های شرکت است و تیم اجرایی شرکت ملزم به ارائه گزارش به وی هستند.

دانش آموخته:

  • دکتری عالی کسب و کار
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  • کارشناسی برق الکترونیک

تخصص‌ها:

  • ارزیاب ملی تعالی سازمانی EFQM
  • ارزیاب ملی کیفیت ایران INQA
  • سرممیز و ممیز استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 از DNV نروژ
  • سرممیز و ممیز سیستم های یکپارچه مدیریت IMS از DNV نروژ
  • مشاور عالی کسب وکار(استراتژی، فرآیند، ریسک، مدل کسب و کار)

رهبران اجرایی کوشا

حامد اربابیان

معاون بازرگانی، قائم مقام مدیر عامل
و عضو هئیت مدیره

بهار مزروعی

معاون مدیریت و تعالی کسب وکار

محمد صرافان

معاون ساخت و رئیس هئیت مدیره