خدمات ویژه مدیریت پروژه شرکت کوشا

شرکت مدیریتی کوشا خدمات زیر را در ارتباط با مدیریت پروژه ارائه می دهد:

 • ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • تدوین متدولوژی و فرآیندهای مدیریت پروژه براساس استانداردها
 • استقرار و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در سازمان ها
 • ارزیابی سطح بلوغ مدیریت پروژه سازمان ها
 • مدیریت داده و خدمات داشبورد
 • مدیریت ریسک و تدوین HSE PLAN
 • آنالیز تاخیرات و مدیریت ادعا
 • مدیریت مهندسی و مهندسی خرید
 • ارائه خدمات آموزش کاربردی مدیریت و کنترل پروژه
 • برگزاری کارگاه های مدیریت پروژه درون سازمانی
 • آموزش و تربیت کارشناسان مدیریت و کنترل پروژه
 • استقرار مدیریت هزینه های مالی پروژه