توانمندسازی و تعالی مدیریت

توانمند سازی و تعالی مدیریت فرآیندی است که درآن به تمام جنبه های تخصصی مدیریت و رهبری کسب و کار پرداخته می شود. مهارت ها و تخصص های مدیریت، مشاوره های تخصصی کسب و کار ، برگزاری همایش ها و سمینارهای مرتبط با حوزه مدیریت کسب وکار از مهمترین بخش های این فرآیند است.هدف اصلی این بخش بر بهبود و توسعه مهارت های رهبران و مدیران کسب و کارها تمرکز دارد. این رویکرد در راستای ایجاد و افزایش مهارت هایی مانند تحلیل های محیط کسب و کار، رهبری، ارتباطات و همدلی ، تیم سازی وکار تیمی ، توانمندسازی فردی و تیمی تدوین و ارائه می گردد.

مرکز توانمندسازی و تعالی مدیریت شرکت کوشا مفاهیم اساسی مدیریت را به صورت کاربردی برای افزایش سطح آگاهی مدیران و رهبران کسب و کار ارائه می دهد.

توانمندسازی و توسعه مدیران

توانمندسازی و توسعه مدیران و رهبران در شرکت مدیریتی کوشا در راستای ارائه مفاهیم نوین و …

همایش ها و سمینارها

یکی از روش های مهم اطلاع رسانی و افزایش آگاهی رهبران، مدیران و صاحبان کسب وکار ...