مدیریت ساخت

مدیریت ساخت و ساز یک خدمت حرفه ای است که به مالک پروژه مواردی مانند مدیریت برنامه ریزی پروژه، هزینه، کیفیت، ایمنی، دامنه و عملکرد پروژه را ارائه می دهد. مدیریت ساخت و ساز با تمام روش های تحویل پروژه سازگار است. هدف اصلی این بخش مدیریت پروژه ها با الگوبرداری از دانش و تجارب شرکت های برتر و جاری سازی استانداردهای بین المللی در  صنعت ساخت و ساز است.

اقدامات مهم این بخش:

  • ایجاد پایگاه های اطلاعاتی شامل اطلاعات جامع نقشه شهری، پیمانکاران، طراحان و مشاوران توانمند، شرکت های برتر داخلی و خارجی، تجهیزات، مصالح و ساز وکارهای تخصصی در زمینه صنعت ساخت و ساز.
  • ایجاد سیستم ارزیابی و انتخاب پیمانکاران، طراحان و مشاوران توانمند.
  • استقرار مدرسه مدیریت پروژه کوشا.
  • استقرار دفتر مدیریت پروژه کوشا (PMO).

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه هدایت تیم های پروژه برای رسیدن به اهداف و ...

طراحی

مدیریت طراحی یک فرایند چند رشته ای است که شامل تعدادی از طراحان مختلف مانند ....

ساخت

مدیریت ساخت فرآیند تدارکات ساخت و ساز است که در آن مالک پروژه ........

مشاوره و نظارت

مشاوره در ساخت و ساز توسط گروهی از متخصصان تعیین شده به عنوان مشاور انجام می شود ......