ساخت

مدیریت ساخت فرآیند تدارکات ساخت و ساز است که در آن مالک پروژه پیمانکاران مختلفی را به طور مستقیم بکار می گیرد. مالک پروژه دارای یک پیمانکار اصلی در محل پروژه است که مسئول مدیریت پیمانکاران فرعی می باشد.

همچنین مالک پروژه یک پیمانکار مدیریتی را استخدام می کند تا برروی فرآیندهای مشاوره،طراحی و ساخت مدیریت داشته باشد. پیمانکار مدیریت ، مشاوره و تخصص خود را با نگاه به ساخت و ساز به طور مثبت و تحت تاثیر شرایط طراحی و مدیریت ساخت ، ارائه می نماید.

شرکت مدیریتی کوشا خدمات زیر را درارتباط با مدیریت ساخت ارائه می دهد:

  • اجرای پروژه به صورت مدیریت قرارداد یا EPC
  • مشارکت در ساخت
  • مدیریت پیمان
  • متر زیربنا
  • به صورت آیتم دستمزدی
  • برحسب فهرست بها
  • اجرای بازسازی
سخن پایانی

 

شرکت مدیریتی کوشا  معتقد است چشم انداز و ماموریت هر سازمان با استفاده از سرمایه های انسانی، سازمانی و اطلاعاتی در فرآیندهای داخلی محقق خواهد شد. به همین دلیل در زمینه های  مدیریت پروژه در اصفهان، ساختمان سازی در اصفهان، مشارکت در ساخت در اصفهان، مشاوره سرمایه گذاری در ساخت در اصفهان ارائه دهنده خدمات نوین به شما عزیزان برای استفاده بهینه از سرمایه مالی و انسانی شما متناسب با اهدافتان می باشد.