همایش‌ها و سمینارها

یکی از روش های مهم اطلاع رسانی و افزایش آگاهی رهبران،مدیران و صاحبان کسب وکار از حوزه مدیریت کسب و کار، برگزاری همایش ها و سمینارهای مرتبط با این حوزه مدیریت است. به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی و شرایط اقتصادی و محیطی لازم است جدیدترین و کاربردی ترین روش ها و مدل های مدیریت در اختیار صاحبان کسب و کار قرار گیرد.

تیم مدیریت همایش ها و سمینارهای شرکت مدیریتی کوشا فرآیند برگزاری این رویدادها را تدوین نموده و مطابق با نیاز حال و آینده رهبران،مدیران،صاحبان کسب و کار و حوزهای مدیریتی شرکت کوشا همایش ها و سمینارهای مرتبط را مدیریت می نماید.

تیم مدیریت همایش ها و سمینارهای شرکت مدیریتی کوشا اقدامات زیر را انجام می دهد:

  • شناسایی و انتخاب نیازها و انتظارات مشتریان و شرکت مدیریتی کوشا
  • تهیه تقویم برگزاری همایش‌ها و سمینارها مطابق با برنامه های شرکت
  • شناسایی و انتخاب مکان مناسب برگزاری
  • تامین و تدارکات مطلوب جهت برگزاری
  • نظر سنجی از مشتریان با رویکرد بهبود مستمر برگزاری